Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail.

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący)  –  Kupującym w sklepie internetowym plastikonagd.pl może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego plastikonagd.pl. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Produkt– rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży oraz Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym plastikonagd.pl.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Sklep  internetowy  –  sklep  internetowy agd-dla-ciebie  dostępny na stronie www.plastikonagd.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 7. Strona – Sprzedajacy i Klient.
 8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.plastikonagd.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego plastikonagd.pl.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym plastikonagd przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy plastikonagd.pl (www.plastikonagd.pl) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie plastikonagd są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad, posiadają wymagane prawem atesty bezpieczeństwa oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Czas gwarancji produktów, które posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski widnieje w jego opisie na stronach sklepu plastikonagd. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu plastikonagd są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Składanie zamówień poprzez stronę internetową jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Skłądanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12:30.
 4. Zamówienie poprzez stronę internetową jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego plastikonagd w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „odbiór własny” lub wyboru opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep plastikonagd poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 3. Przy wyborze odbioru osobistego, płatność na miejscu TYLKO gotówką. Zamówienie możliwe jest do odebrania w hurtowni PLASTIKON pod adresem: 08-110 Siedlce, ul. Magazynowa 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.
 4. Przesyłka dostarczana jest w terminie 1-2 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedajacego.
 5. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (przesyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od wagi produktu, gabarytów, rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem dostaw w każdej chwili w zakładce “koszty wysyłki”.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
 2. Płatność za zamówione produkty może nastąpić w następujący sposób:
 • przedpłata zwykłym przelewem bankowym - dane do przelewu:

Numer rachunku PL 49 1240 2685 1111 0000 3656 3140
Odbiorca Przedsiębiorstwo Handlowe "PLASTIKON" Chraniuk Tomasz i Katarzyna
Adres WOJSKOWA 4, 08-110 SIEDLCE, Polska

     

 • płatność przy odbiorze osobistym w hurtowni - TYLKO GOTÓWKĄ;
 • przedpłata za pomocą transakcji elektronicznej on-line, której można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego (PayU). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na wskazaną przez Kupującego stronę internetową banku, za pośrednictwem której będzie możliwe dokonanie zapłaty za zawartą transakcję.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera/doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. PROTOKÓŁ SZKODY JEST PODSTAWĄ DO REKLAMOWANIA USŁUGI KURIERSKIEJ I WYSŁANIA NOWEGO TOWARU DO KLIENTA.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm. oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w  tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego.
 4. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep plastikonagd ma zwrócić płatność.

§ 8 Procedura  reklamacji

 1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedającego są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźniejeszymi zmianami).
 2. Niektóre z produktów sprzedawanych w sklepie plastikon posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Informacja o udzieleniu na dany produkt gwarancji oraz czas gwarancji każdego produktu zawarte są w opisie produktu na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar, wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu  cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego plastikonagd prosimy przekazywać Sprzedającemu telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.

§  9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę sklep plastikonagd ma prawo do wysyłania na jego adres poczty elektronicznej Newslettera oraz informacji o promocjach i produktach w sklepie agd-dla-ciebie. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może zostać wycofana w każdym czasie. 

 

Aby mieć możliwość pełnego korzystania z usług naszego serwisu, muszą Państwo być w nim zarejestrowani. W procesie rejestracji wymagamy od Państwa podania danych osobowych. Sklep plastikonagd.pl przechowuje Państwa dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień i dostarczania zamawianego towaru. Nie udostępniamy zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach. Zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem zamówień wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep plastikonagd.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Państwa dane osobowe są przetwarzane przez sklep plastikonagd.pl zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Sklep plastikonagd.pl zapewnia Państwu stałą możliwość przeglądania oraz poprawiania lub zmieniania danych osobowych,  w tym celu wystarczy zalogować się do swojego konta w sklepie.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Swoich danych osobowych prosimy o kontakt.