REGULAMIN PROMOCJI

DOSTAWA GRATIS OD 200zł”

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „DOSTAWA GRATIS OD 200 zł”.

2. Promocja jest organizowana przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PLASTIKON" SPÓŁKA CYWILNA Tomasz Chraniuk, Michał Chraniuk, Wojciech Chraniuk  umieszczonej przy ulicy Magazynowa 8, 08-110 Siedlce NIP 821-00-21-277 (zwaną dalej „Organizatorem”).

3. Promocja odbywa się w sklepach internetowych: https://plastikonagd.pl/. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja rozpoczyna się w dniu 06-08-2021 roku i trwa do 31-12-2023 r. („Czas trwania Promocji”).

5. Celem Promocji jest promocja Sklepu.ZASADY PROMOCJI

1. W Czasie trwania Promocji Klienci przy zakupie w Sklepie Asortymentu o wartości co najmniej 200 zł brutto,  niezależnie od wybranej formy płatności (za pobraniem lub płatność online) otrzymają darmową wysyłkę Asortymentu na terenie Polski. Promocja obejmuje jedynie wysyłkę  w formie dostępnej na stronie Sklepów.

2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich jej warunków.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi na stronie sklepu.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.

2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.

3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres: sklep@plastikonagd.pl

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres podany w reklamacji, chyba że reklamujący wybrał inny sposób komunikacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne reklamujący ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i spełnienie warunków udziału w Promocji.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepów.

4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.

6. Regulamin zostaje opublikowany w dniu 06-08-2021r.